Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ve Sosyal Uygunluk Politikası

AKKA Otomasyon Ar-Ge ve İnovasyon olarak sadece iyi teknolojiler üretmek ve geliştirmek için değil, güzel bir dünya ve daha mutlu hayatlar için de çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için, çevre, eğitim, kültür ve sanat projeleri olmak üzere birçok alanda topluma fayda sağlayacak Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyor,hayatı zenginleştirecek ve daha güzel bir gelecek hazırlamamıza katkı sağlayacak projeler üretiyoruz.
Maddi ve gönüllü insan kaynağı desteği vererek, yaşadığımız toplumda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hep birlikte ulaşmak için geçmişten bugüne üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.


Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi

Çalışan bir personel işverenle arasında kendisinin rızasıyla kurulan iş sözleşmesi gereği ücret karşılığı görev tanımında belirtilen işi yapmakla yükümlüdür. İşveren, çalışan kişinin rızası dışında fazla mesai veya iş sözleşmesi dışında bir işte çalışma yaptırmamayı taahhüt eder.

Ayrımcılığın Önlenmesi

Çalışanlar arasında yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, soy, etnik ve milli köken, sosyal sınıf, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, ailevi sorumluluklar, hastalık, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul açısından ayrımcılık yapmamaya özen göstermeyi ve ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlerine entegre etmeyi taahhüt eder.

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

Şirketimiz çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almamayı taahhüt eder.

Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

Şirketimiz paydaşlarının görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkân sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

İşe Alma ve İstihdam

Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (yabancı uyruklu işçi, eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdamı gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

  • Şirket ile istihdam edilecek kişi arasında; işyerine, yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “İş Sözleşmesi“ hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “İş Sözleşmesi” imzalatılır.
  • Şirket içerisinde çalışma halinde bulunan yabancı uyruklu çalışanlarda; iş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. Şirket tarafından yabancı işçilerin çalışma konusundaki yasal haklarını koruma taahhüdü verir.
  • Çalışanlar yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamazlar. Haftada beş gün çalışan personele iki gün hafta tatili verilir.

Çalışma Saatleri ve Ücretler

Şirketimiz, çalışanlarına; sektöre ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir.

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı, yapılması durumunda kanunlarca belirtilen haftalık ve yıllık fazla mesai limitlerine uymayı, yapılan fazla mesainin ücretinin kanunlarca belirtilen zamlı ücretten hesaplanarak ödemeyi taahhüt eder.

Uygulamalarımız; ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Şirketimizin İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasal gerekliliğine ve müşteri sosyal uygunluk standartlarına ve projelerine tam uyum sağlamayı, teknik gelişmeleri ve yenilikleri etkin şekilde uygulamayı, gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm çalışanların, geçici çalışanların, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları incelenerek gerekli tedbirler almayı taahhüt eder.AKKA OTOMASYON AR-GE VE İNOVASYON OLARAK TAAHÜT EDERİZ.